क्र.सं. शब्द विलोम
1. इच्छा अनिच्छा
2. इष्ट अनिष्ट
3. इच्छित अनिच्छित
4. इहलोक परलोक`
5 ईद मुहर्रम
6 इकहरा दोहरा
7 इति अथ
8 इति श्री शुरवात
9 इंसाफ गेर इंसाफ
10 इमानदार बेईमान

 

share this


« (Previous News)
(Next News) »Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *